Przygotuj Uczelnie na wymogi JEDNOLITEGO SYSTEMU ANTYPLAGIATOWEGO

simpleZgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym począwszy od roku akademickiego 2018/2019 Uczelnie będą zobligowane do weryfikacji pisemnych prac dyplomowych poprzez wykorzystanie Jednolitego Systemu Antyplagiatowego [JSA]. W praktyce wymusza to na Uczelniach konieczność sprawdzenia każdej pisemnej pracy dyplomowej (licencjackiej i magisterskiej) pod kątem ochrony praw autorskich. Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy, który tworzy JSA, deklaruje pełne produkcyjne uruchomienie systemu w styczniu 2019 r.

Jak przygotować Uczelnie do realizacji obowiązku sprawdzania prac w systemie JSA w wyznaczonym terminie i zautomatyzować proces przekazywania niezbędnych danych? O tym w dzisiejszym materiale Krzysztofa Króla - Eksperta Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.

W świetle nowych przepisów, przed przystąpieniem studenta do egzaminu dyplomowego, Uczelnia ma obowiązek weryfikacji pisemnych prac dyplomowych w systemach antyplagiatowych (może to uczynić np. pracownik Uczelni, bądź promotor). Wraz z momentem uruchomienia JSA używanie tego systemu stanie się obligatoryjne. Generuje to dodatkowy zakres prac, wynikający z konieczności obsługi aplikacji dostarczonej przez Ministerstwo. Sprawdzenie prac będzie wymagało zebrania i wprowadzenia zestawu danych przez portal.

Jak więc przygotować się do nowych przepisów i sprawdzać prace pod kątem ochrony praw autorskich?

Oczywiście najlepszym i najbardziej efektywnym rozwiązaniem dla Uczelni jest wykorzystanie właściwego narzędzia, dostępnego z poziomu systemu dziekanatowego, umożliwiającego przeprowadzenie uproszczonej procedury wprowadzenia materiału pisemnej pracy dyplomowej do systemu antyplagiatowego wraz z towarzyszącymi jej niezbędnymi danymi.

Dzięki rozbudowaniu systemu dziekanatowego o obszar ORPPD, Uczelnia może z poziomu jednego systemu przeprowadzić pełen proces obsługi dyplomowania, począwszy od przekazania dokumentu przez studenta, ustalenie jej formy docelowej wraz z uwzględnieniem analizy za pomocą systemu antyplagiatowego, po przekazanie pełnej dokumentacji pracy dyplomowej do ORPPD. Wszystkie etapy obsługi procesu dyplomowania są realizowane na poziomie systemu dziekanatowego, a współpraca ze środowiskami zewnętrznymi (ORPPD, JSA) jest rozwiązana za pomocą wbudowanych funkcji integracyjnych. System umożliwia również szybką i sprawną komunikację pomiędzy studentami i pracownikami dydaktycznymi prowadzącymi promocję prac dyplomowych.

Dodatkowo należy nadmienić, iż wyeksportowanie dokumentów do Jednolitego Systemu Antyplagiatowego udostępnia pełną prezentację wyniku sprawdzenia prac dyplomowych, dając użytkownikowi pełny wgląd w szczegóły analizy. Najbardziej istotnym aspektem w ww. procesie będzie uzyskanie informacji zwrotnej od JSA. Zintegrowane systemy mogą uczynić to w sposób pozwalający na szybką analizę wyników pod kątem ochrony praw autorskich.

Grupa Kapitałowa SIMPLE oferuje nowoczesny system kompleksowo zaspakajający potrzeby Uczelni i umożliwiający wywiązanie się z obowiązku sprawdzania prac w systemie JSA w wyznaczonym terminie. Wszystkich Klientów zainteresowanych rozbudową systemu dziekanatowego zachęcamy do kontaktu oraz rezerwowania terminów konsultacji z naszymi Specjalistami.

Autort:Krzysztof Król Ekspert Grupy Kapitałowej SIMPLE z dziedziny Zintegrowanych Systemów Informatycznych dla Uczelni.
Źródło: www.simple.com.pl

zamow prezentacje

 

newslettersimple
loading...